Trường THCS Thụy Quỳnh trong công tác phòng chống dịch Covid-19